NOTIS PERLINDUNGAN DATA

Notis Perlindungan Data (“Notis”) ini menetapkan asas yang Poolparty Pte Ltd (“kami”, “kami”, atau “kami”) boleh mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau sebaliknya memproses data peribadi pelanggan kami mengikut Peribadi Akta Perlindungan Data (“PDPA”). Notis ini terpakai kepada data peribadi dalam milikan kami atau di bawah kawalan kami, termasuk data peribadi dalam milikan organisasi yang telah kami libatkan untuk mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau memproses data peribadi untuk tujuan kami.

DATA PERIBADI

 1. Seperti yang digunakan dalam Notis ini: “pelanggan” bermaksud individu yang (a) telah menghubungi kami melalui sebarang cara untuk mengetahui lebih lanjut tentang sebarang barangan atau perkhidmatan yang kami sediakan, atau (b) boleh, atau telah, menandatangani kontrak dengan kami untuk pembekalan apa-apa barangan atau perkhidmatan oleh kami; dan “data peribadi” bermaksud data, sama ada benar atau tidak, mengenai pelanggan yang boleh dikenal pasti: daripada data itu; atau (b) daripada data itu dan maklumat lain yang kami ada atau mungkin mempunyai akses.
 2. Bergantung pada jenis interaksi anda dengan kami, beberapa contoh data peribadi yang mungkin kami kumpulkan daripada anda termasuk nama dan maklumat pengenalan anda seperti nombor NRIC anda, maklumat hubungan seperti alamat, alamat e-mel atau nombor telefon anda, kewarganegaraan, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, gambar dan maklumat audio-visual lain, maklumat pekerjaan dan maklumat kewangan seperti nombor kad kredit, nombor kad debit atau maklumat akaun bank.
 3. Istilah lain yang digunakan dalam Notis ini hendaklah mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam PDPA (jika konteks membenarkannya).

DATA PERIBADI

 1. Seperti yang digunakan dalam Notis ini: “pelanggan” bermaksud individu yang (a) telah menghubungi kami melalui sebarang cara untuk mengetahui lebih lanjut tentang sebarang barangan atau perkhidmatan yang kami sediakan, atau (b) boleh, atau telah, menandatangani kontrak dengan kami untuk pembekalan apa-apa barangan atau perkhidmatan oleh kami; dan “data peribadi” bermaksud data, sama ada benar atau tidak, mengenai pelanggan yang boleh dikenal pasti: daripada data itu; atau (b) daripada data itu dan maklumat lain yang kami ada atau mungkin mempunyai akses.
 2. Bergantung pada jenis interaksi anda dengan kami, beberapa contoh data peribadi yang mungkin kami kumpulkan daripada anda termasuk nama dan maklumat pengenalan anda seperti nombor NRIC anda, maklumat hubungan seperti alamat, alamat e-mel atau nombor telefon anda, kewarganegaraan, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, gambar dan maklumat audio-visual lain, maklumat pekerjaan dan maklumat kewangan seperti nombor kad kredit, nombor kad debit atau maklumat akaun bank.
 3. Istilah lain yang digunakan dalam Notis ini hendaklah mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam PDPA (jika konteks membenarkannya).

PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA PERIBADI

 1. Kami secara amnya tidak mengumpul data peribadi anda melainkan (a) ia diberikan kepada kami secara sukarela oleh anda secara langsung atau melalui pihak ketiga yang telah diberi kuasa sewajarnya oleh anda untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami (“wakil sah anda”) selepas (i ) anda (atau wakil anda yang diberi kuasa) telah dimaklumkan tentang tujuan data dikumpul, dan (ii) anda (atau wakil anda yang diberi kuasa) telah memberikan kebenaran bertulis kepada pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda untuk tujuan tersebut, atau (b) pengumpulan dan penggunaan data peribadi tanpa kebenaran dibenarkan atau dikehendaki oleh PDPA atau undang-undang lain. Kami akan meminta persetujuan anda sebelum mengumpul sebarang data peribadi tambahan dan sebelum menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang belum dimaklumkan kepada anda (kecuali jika dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang).
 2. Kami mungkin mengumpul dan menggunakan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan berikut:(a) melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan dan/atau perkhidmatan yang diminta oleh anda;(b) mengesahkan identiti anda; (c) menjawab, mengendalikan dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan dan maklum balas daripada anda;(d) menguruskan hubungan anda dengan kami;(e) memproses pembayaran atau transaksi kredit;(f) menghantar maklumat pemasaran anda tentang kami barangan atau perkhidmatan termasuk memberitahu anda tentang acara pemasaran, inisiatif dan promosi kami, cabutan bertuah, keahlian dan skim ganjaran serta promosi lain;(g) mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, garis panduan atau peraturan yang berkenaan, atau untuk membantu dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia;(h) sebarang tujuan lain yang anda berikan maklumat tersebut;(i) menghantar kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan termasuk pembekal dan ejen perkhidmatan pihak ketiga kami, dan kerajaan dan /atau pihak berkuasa kawal selia, sama ada di Singapura atau di luar negara, untuk tujuan yang disebutkan di atas; dan(j) sebarang tujuan perniagaan sampingan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan perkara di atas.
 3. Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda:(a) di mana pendedahan tersebut diperlukan untuk melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan atau perkhidmatan yang diminta oleh anda; atau(b) kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan organisasi lain yang kami libatkan untuk melaksanakan mana-mana fungsi yang disenaraikan dalam klausa 5 di atas untuk kami.
 4. Tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas mungkin terus digunakan walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami (contohnya, menurut kontrak) telah ditamatkan atau diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuk, jika berkenaan, tempoh untuk membolehkan kami menguatkuasakan hak kami di bawah sebarang kontrak dengan anda).

PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA PERIBADI

 1. Kami secara amnya tidak mengumpul data peribadi anda melainkan (a) ia diberikan kepada kami secara sukarela oleh anda secara langsung atau melalui pihak ketiga yang telah diberi kuasa sewajarnya oleh anda untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami (“wakil sah anda”) selepas (i ) anda (atau wakil anda yang diberi kuasa) telah dimaklumkan tentang tujuan data dikumpul, dan (ii) anda (atau wakil anda yang diberi kuasa) telah memberikan kebenaran bertulis kepada pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda untuk tujuan tersebut, atau (b) pengumpulan dan penggunaan data peribadi tanpa kebenaran dibenarkan atau dikehendaki oleh PDPA atau undang-undang lain. Kami akan meminta persetujuan anda sebelum mengumpul sebarang data peribadi tambahan dan sebelum menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang belum dimaklumkan kepada anda (kecuali jika dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang).
 2. Kami mungkin mengumpul dan menggunakan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan berikut:(a) melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan dan/atau perkhidmatan yang diminta oleh anda;(b) mengesahkan identiti anda; (c) menjawab, mengendalikan dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan dan maklum balas daripada anda;(d) menguruskan hubungan anda dengan kami;(e) memproses pembayaran atau transaksi kredit;(f) menghantar maklumat pemasaran anda tentang kami barangan atau perkhidmatan termasuk memberitahu anda tentang acara pemasaran, inisiatif dan promosi kami, cabutan bertuah, keahlian dan skim ganjaran serta promosi lain;(g) mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, garis panduan atau peraturan yang berkenaan, atau untuk membantu dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia;(h) sebarang tujuan lain yang anda berikan maklumat tersebut;(i) menghantar kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan termasuk pembekal dan ejen perkhidmatan pihak ketiga kami, dan kerajaan dan /atau pihak berkuasa kawal selia, sama ada di Singapura atau di luar negara, untuk tujuan yang disebutkan di atas; dan(j) sebarang tujuan perniagaan sampingan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan perkara di atas.
 3. Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda:(a) di mana pendedahan tersebut diperlukan untuk melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan atau perkhidmatan yang diminta oleh anda; atau(b) kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan organisasi lain yang kami libatkan untuk melaksanakan mana-mana fungsi yang disenaraikan dalam klausa 5 di atas untuk kami.
 4. Tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas mungkin terus digunakan walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami (contohnya, menurut kontrak) telah ditamatkan atau diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu (termasuk, jika berkenaan, tempoh untuk membolehkan kami menguatkuasakan hak kami di bawah sebarang kontrak dengan anda).

MENARIK PERSETUJUAN ANDA

 1. Persetujuan yang anda berikan untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda akan kekal sah sehingga masa ia ditarik balik oleh anda secara bertulis. Anda boleh menarik balik kebenaran dan meminta kami berhenti menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan yang disenaraikan di atas dengan mengemukakan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang diberikan
 2. Setelah menerima permintaan bertulis anda untuk menarik balik persetujuan anda, kami mungkin memerlukan masa yang munasabah (bergantung pada kerumitan permintaan dan kesannya terhadap hubungan kami dengan anda) untuk permintaan anda diproses dan untuk kami memberitahu anda tentang akibat kami menyetujui perkara yang sama, termasuk sebarang akibat undang-undang yang boleh menjejaskan hak dan liabiliti anda kepada Secara umumnya, kami akan berusaha untuk memproses permintaan anda dalam tempoh sepuluh (10) hari perniagaan selepas menerimanya.
 3. Walaupun kami menghormati keputusan anda untuk menarik balik persetujuan anda, sila ambil perhatian bahawa bergantung pada jenis dan skop permintaan anda, kami mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan barangan atau perkhidmatan kami kepada anda dan kami akan, dalam keadaan sedemikian, memberitahu anda sebelum menyelesaikan pemprosesan permintaan anda. Sekiranya anda memutuskan untuk membatalkan penarikan balik kebenaran anda, sila maklumkan kepada kami secara bertulis mengikut cara yang dinyatakan dalam fasal 8 di atas.
 4. Sila ambil perhatian bahawa penarikan balik kebenaran tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi di mana pengumpulan, penggunaan dan pendedahan tersebut tanpa kebenaran dibenarkan atau diperlukan di bawah yang berkenaan

MENARIK PERSETUJUAN ANDA

 1. Persetujuan yang anda berikan untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda akan kekal sah sehingga masa ia ditarik balik oleh anda secara bertulis. Anda boleh menarik balik kebenaran dan meminta kami berhenti menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan yang disenaraikan di atas dengan mengemukakan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang diberikan
 2. Setelah menerima permintaan bertulis anda untuk menarik balik persetujuan anda, kami mungkin memerlukan masa yang munasabah (bergantung pada kerumitan permintaan dan kesannya terhadap hubungan kami dengan anda) untuk permintaan anda diproses dan untuk kami memberitahu anda tentang akibat kami menyetujui perkara yang sama, termasuk sebarang akibat undang-undang yang boleh menjejaskan hak dan liabiliti anda kepada Secara umumnya, kami akan berusaha untuk memproses permintaan anda dalam tempoh sepuluh (10) hari perniagaan selepas menerimanya.
 3. Walaupun kami menghormati keputusan anda untuk menarik balik persetujuan anda, sila ambil perhatian bahawa bergantung pada jenis dan skop permintaan anda, kami mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan barangan atau perkhidmatan kami kepada anda dan kami akan, dalam keadaan sedemikian, memberitahu anda sebelum menyelesaikan pemprosesan permintaan anda. Sekiranya anda memutuskan untuk membatalkan penarikan balik kebenaran anda, sila maklumkan kepada kami secara bertulis mengikut cara yang dinyatakan dalam fasal 8 di atas.
 4. Sila ambil perhatian bahawa penarikan balik kebenaran tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi di mana pengumpulan, penggunaan dan pendedahan tersebut tanpa kebenaran dibenarkan atau diperlukan di bawah yang berkenaan

AKSES KEPADA DAN PEMBETULAN DATA PERIBADI

 1. Jika anda ingin membuat (a) permintaan akses untuk akses kepada salinan data peribadi yang kami pegang tentang anda atau maklumat tentang cara kami menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda, atau (b) permintaan pembetulan untuk membetulkan atau mengemas kini mana-mana data peribadi anda yang kami pegang tentang anda, anda boleh mengemukakan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang diberikan
 2. Sila ambil perhatian bahawa bayaran yang berpatutan mungkin dikenakan untuk permintaan akses. Jika ya, kami akan memaklumkan anda tentang bayaran sebelum memproses permintaan anda.
 3. Kami akan membalas permintaan anda secepat mungkin. Sekiranya kami tidak dapat menjawab permintaan anda dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan anda, kami akan memaklumkan anda secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari dari masa yang mana kami akan dapat membalas permintaan anda Jika kami tidak dapat untuk memberikan anda apa-apa data peribadi atau untuk membuat pembetulan yang diminta oleh anda, kami secara amnya akan memaklumkan anda tentang sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian (kecuali apabila kami tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah PDPA).

AKSES KEPADA DAN PEMBETULAN DATA PERIBADI

 1. Jika anda ingin membuat (a) permintaan akses untuk akses kepada salinan data peribadi yang kami pegang tentang anda atau maklumat tentang cara kami menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda, atau (b) permintaan pembetulan untuk membetulkan atau mengemas kini mana-mana data peribadi anda yang kami pegang tentang anda, anda boleh mengemukakan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang diberikan
 2. Sila ambil perhatian bahawa bayaran yang berpatutan mungkin dikenakan untuk permintaan akses. Jika ya, kami akan memaklumkan anda tentang bayaran sebelum memproses permintaan anda.
 3. Kami akan membalas permintaan anda secepat mungkin. Sekiranya kami tidak dapat menjawab permintaan anda dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan anda, kami akan memaklumkan anda secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari dari masa yang mana kami akan dapat membalas permintaan anda Jika kami tidak dapat untuk memberikan anda apa-apa data peribadi atau untuk membuat pembetulan yang diminta oleh anda, kami secara amnya akan memaklumkan anda tentang sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian (kecuali apabila kami tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah PDPA).

PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

 1. Untuk melindungi data peribadi anda daripada akses tanpa kebenaran, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa, kami telah memperkenalkan langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai seperti perlindungan antivirus terkini, penyulitan dan penggunaan privasi penapis untuk melindungi semua storan dan penghantaran data peribadi oleh kami, dan mendedahkan data peribadi secara dalaman dan kepada pembekal perkhidmatan dan ejen pihak ketiga kami yang dibenarkan hanya atas keperluan untuk mengetahui
 2. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah sepenuhnya Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa menyemak dan mempertingkatkan langkah keselamatan maklumat kami.

PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

 1. Untuk melindungi data peribadi anda daripada akses tanpa kebenaran, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa, kami telah memperkenalkan langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai seperti perlindungan antivirus terkini, penyulitan dan penggunaan privasi penapis untuk melindungi semua storan dan penghantaran data peribadi oleh kami, dan mendedahkan data peribadi secara dalaman dan kepada pembekal perkhidmatan dan ejen pihak ketiga kami yang dibenarkan hanya atas keperluan untuk mengetahui
 2. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah sepenuhnya Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa menyemak dan mempertingkatkan langkah keselamatan maklumat kami.

KETEPATAN DATA PERIBADI

 1. Kami biasanya bergantung pada data peribadi yang anda berikan (atau wakil anda yang diberi kuasa). Untuk memastikan data peribadi anda adalah terkini, lengkap dan tepat, sila kemas kini kami jika terdapat perubahan pada data peribadi anda dengan memaklumkan Pegawai Perlindungan Data kami secara bertulis atau melalui e-mel pada butiran hubungan yang diberikan

KETEPATAN DATA PERIBADI

 1. Kami biasanya bergantung pada data peribadi yang anda berikan (atau wakil anda yang diberi kuasa). Untuk memastikan data peribadi anda adalah terkini, lengkap dan tepat, sila kemas kini kami jika terdapat perubahan pada data peribadi anda dengan memaklumkan Pegawai Perlindungan Data kami secara bertulis atau melalui e-mel pada butiran hubungan yang diberikan

PENYIMPANAN DATA PERIBADI

 1. Kami mungkin menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.
 2. Kami akan berhenti menyimpan data peribadi anda, atau mengalih keluar cara data itu boleh dikaitkan dengan anda, sebaik sahaja munasabah untuk menganggap bahawa pengekalan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan data peribadi itu dikumpulkan, dan tidak lebih lama diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

PENYIMPANAN DATA PERIBADI

 1. Kami mungkin menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.
 2. Kami akan berhenti menyimpan data peribadi anda, atau mengalih keluar cara data itu boleh dikaitkan dengan anda, sebaik sahaja munasabah untuk menganggap bahawa pengekalan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan data peribadi itu dikumpulkan, dan tidak lebih lama diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

PEMINDAHAN DATA PERIBADI KE LUAR SINGAPURA

 1. Kami secara amnya tidak memindahkan data peribadi anda ke negara di luar Walau bagaimanapun, jika kami berbuat demikian, kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk pemindahan itu dibuat dan kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa data peribadi anda terus menerima standard perlindungan yang sekurang-kurangnya setanding dengan yang disediakan di bawah PDPA.

PEMINDAHAN DATA PERIBADI KE LUAR SINGAPURA

 1. Kami secara amnya tidak memindahkan data peribadi anda ke negara di luar Walau bagaimanapun, jika kami berbuat demikian, kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk pemindahan itu dibuat dan kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa data peribadi anda terus menerima standard perlindungan yang sekurang-kurangnya setanding dengan yang disediakan di bawah PDPA.

PEGAWAI PERLINDUNGAN DATA

 1. Anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas tentang dasar dan prosedur perlindungan data peribadi kami, atau jika anda ingin membuat sebarang permintaan, dengan cara berikut:Donald Lim T: 64810531 E: Donald@poolparty.com.sg

PEGAWAI PERLINDUNGAN DATA

 1. Anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas tentang dasar dan prosedur perlindungan data peribadi kami, atau jika anda ingin membuat sebarang permintaan, dengan cara berikut:Donald Lim T: 64810531 E: Donald@poolparty.com.sg

KESAN NOTIS DAN PERUBAHAN KEPADA NOTIS

 1. Notis ini terpakai bersama-sama dengan mana-mana notis lain, klausa kontrak dan klausa persetujuan yang terpakai berhubung dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda oleh kami.
 2. Kami boleh menyemak Notis ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang pendahuluan Anda boleh menentukan sama ada sebarang semakan sedemikian telah berlaku dengan merujuk pada tarikh Notis ini dikemas kini kali terakhir. Penggunaan berterusan perkhidmatan kami oleh anda merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.Tarikh berkuatkuasa : 1 Januari 2018Kemas kini terakhir : 1 Januari 2021

KESAN NOTIS DAN PERUBAHAN KEPADA NOTIS

 1. Notis ini terpakai bersama-sama dengan mana-mana notis lain, klausa kontrak dan klausa persetujuan yang terpakai berhubung dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda oleh kami.
 2. Kami boleh menyemak Notis ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang pendahuluan Anda boleh menentukan sama ada sebarang semakan sedemikian telah berlaku dengan merujuk pada tarikh Notis ini dikemas kini kali terakhir. Penggunaan berterusan perkhidmatan kami oleh anda merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.Tarikh berkuatkuasa : 1 Januari 2018Kemas kini terakhir : 1 Januari 2021